கிழக்கு எழுகதமிழின் ஏற்பாட்டுக்குழு நடாத்திய பத்திரிகையாளர் மாநாடு- காணொளி